Водгукі на вершы беларускіх паэтаў

Янка Сіпакоў. Аналіз творчасці. Рэферат

Авг/10

18

Яшчэ не ацэнена

Я. Сіпакоў вядомы ў беларускай літаратуры як паэт і празаік. Ён з'яўляецца аўтарам паэтычных зборнікаў «Сонечны дождж», «Лірычны вырай», «Дзень», «3 вясны ў лета», «Вочы ў вочы», «Усміхніся мне», «Веча славянскіх балад», а таксама кніг апавяданняў і эсэ «Жанчыны сярод мужчын», «Пяць струн», «Спадзяванне на радасць», шматлікіх падарожных нататак, нарысаў. У 1993 г. выйшла цікавая кніга Я. Сіпакова «Тыя, што ідуць», у складзе якой прытчы-навелы, прытчы-апавяданні і невялікія аповесці гэтага жанру.

Творы Я. Сіпакова ўяўляюць сабой спалучэнне традыцыйна-класічных, фальклорных і наватарскіх мастацкіх форм увасаблення рэчаіснасці- Ён працуе ў жанры верша, прытчы, балады, прамовы, легенды і паэмы.

Тэме Чарнобыля прысвечана паэма Я. Сіпакова «Одзіум». Назва яе хутчэй за ўсё з'яўляецца фанетычным варыянтам слова одум «задуменне*. Успрымаючы чарнобыльскую бяду як несправядлівую д'ябальскую кару, як экалагічную катастрофу, Я. Сіпакоў звяртаецца да Усявышняга з просьбай заступіцца за Беларусь і яе цярплівых пакутнікаў, быць літасцівым да іх. Паэта не пакідаэ надзея на непераможнасць і бясконцасць жыцця: «I ўсё ж падай, семя, на маю зняможаную зямлю! I прарастай. I спялі такую патрэбную нам зараз надзею. Бо, калі ёсць бяда, трэба, каб была і надзея».

У кнізе «Веча славянскіх балад» Я. Сіпакоў асэнсоўвае гісторыю славянскіх народаў як частку агульначалавечай гісторыі. Ён пашырае жанравыя межы балады, выкарыстоўваючы балады-легенды, баладыпрамовы, балады-жарты, балады-плачы. У баладзе «Развітанне» аўтар як бы вызначае тэму ўсёй кнігі і сваю задачу:

Прабачце, даўкія стагоддзі,
Што латрывожыў я ваш пыл,
Што, абмінуўшы змрок магіл,
На всча вашае прыводэіў
Сваіх сяброў — з той далячыні,
Што свстла мроілася вам,
Што вашым снілася сынам,
Як сніцца лета ў зімняй стыні.
Храналагічныя рамкі балад — I—XX стагоддзі. У баладах, датаваных I—IX ст., нагадваюцца старажытныя легенды і міфы, паданні (балада кахання «Вадаспад», міфічная балада «Багі», славенская балада «Плач»). Многія з балад прысвечаны гістарычным дзеячам, мужным і адважным людзям. Так, руская балада «Шахматы» ўзнаўляе трагічныя старонкі жыцця князёў-дзекабрыстаў у Чыце:

«Палац князёў» — астрожная вязніца.
I ўдзень тут свсчка хліпае, гарыць,
I полымя пудліва мітусіцца,
Як водбліскі няэдзсйснснай зары.

Украінская балада «Ноч» прысвечана Тарасу Шаўчэнку, балгарская балада «Валы» — Хрысту Боцеву, руская балада «Клетка» — Емяльяну Пугачову, беларуская балада «Шыбеніца» — Кастусю Каліноўскаму.

Тэматыка балад XX ст. (імі пачынаецца кніга) акцэнтавана на падзеях Вялікай Айчыннай вайны. Беларуская балада «Сяўба» прысвечана партызанцы. Як талісман насіла яна праз уее нягоды «вузельчык» з насеннем кветак. Тройчы прыйшлося ёй развязаць яго, каб пасадзіць кветкі на магілках мужа, дачкі і сына. Надышла доўгачаканая вясна перамогі. Але горка і сумна мужнай жанчыне, якая «на папялішчы, ля галавешак — былога ганка» — сее кветкі:

Уэыходзьце, квсткі, буяйцс, квоткі!
Не асынайцося вы ніколі —
Перамажыце той чорны колер,
Які зялсным, вясновым ранкам
Сустрэў няветліва партызанку.

Сербская балада «Урок» прысвечана мужнасці настаўніка Мілая Паўловіча, якога фашысты расстралялі разам з 300 школьнікамі. У польскай баладзе «Вязень» расказваецца аб вывазе фашыстамі з Варшавы «вязня сумнага» — помніка Шапэну.

Усе балады арыгінальныя па форме, блізкія да фальклорных матэрыялаў. Прасякнутыя журботнатрагічным і гераічнаградасным пафасам, яны сцвярджаюць непераможнасць жыцця, сілу і моц Чалавека.

Много ошибак!

Много ошибак!

шмат памылак, ёлапень)

шмат памылак, ёлапень)

Не магу не пагадзіцца)))

Не магу не пагадзіцца)))

сипаков чмо

сипаков чмо

Он хотя бы чего-то добился,а

Он хотя бы чего-то добился,а судя по твоим выпадам, чмо здесь только одно. и это ты

Варя мужик

Варя мужик

Янка Сіпакоў (проверяйте, есть ошибки)

Янка Сіпакоў - яскравы прадстаўнік сучаснай беларускай літаратуры. Ён нарадзіўся ў 1936 годзе, яго дзянцінства прыйшлося на гады Вялікай Айчыннай вайны і пасляваеннага ліхалецця. Разам са сваімі аднагодкамі Янка Сіпакоў адносіцца да аўтараў "філалагічнага пакалення", "дзяцей вайны", "шасцідзясятнікаў". Вялікі аўтар пакінуў пасля сябе і вершы, і балады, і пераклады, і нарысы, і эсэ, і апавяданні. Ён шырока ўжываў розныя мастацкія сродкі, розныя памеры, уздымаў розныя тэмы. Адметныя рысы яго творчасці - уменне спалучаць абагуленае і канкрэтнае, традыцыйна-класічнае і фальклорнае, паказваць рэчы узбуйнена і каларытна.

Ранняя творчасць Янкі Сіпакова характарызуецца шчырлівай даверлівасцю і лірычнасцю, глыбокай душэўнасцю, засярождваецца на унутраным свеце чалавека. У зборніках паэзіі "Сонечны дождж", "Лірычны вырай", "Дзень", "З вясны ў лета" творы напоўнены святлом і сонцам, шчырасцю і дабрынёй, юнацкай усхваляванасцю, болем аб незабыўным, перажытым. Лепшыя творы ўвайшлі ў кнігу выбранай паэзіі "Вочы ў вочы", дзе Янка Сіпакоў "вочы ў вочы" размаўляе з Радзімай і часам, з сённяшнім і ўчорашнім днём, з прыродай і зямлёй, з сябрамі і каханай. Для стварэння цыкла паэзіі "Жанчына" Янка Сіпакоў карыстаўся санетам - адной з самых лірычных форм паэзіі. Таксама ў санетах былі ўзняты тэмы адказнасці чалавека за будучае планеты, чысціні і прыгажосці чалавечых стасункаў.

Як прыклад лірычнай паэзіі Янкі Сіпакова, мне б хацелася прывесці верш "Санет кахання".

Чаго саромецца, – ты у маім сенеце,
Як у аазісе закінутым, адна,
Надзейна ахаваная штодня
Ад цынікаў, якіх нямала ў свеце.

Ты мне здалёк, каханая, відна
На беразе нясходжанага лета.
Адзенне ўсё тваё – вяночак з кветак
На галаве, нібыта цішыня.

О ява маіх вечных летуценняў,
Не трэба лепшага табе адзення!

І я заўсёды буду берагчы
Тваю цнатлівасць светлую аддана.

Пошукі ў прозе Янка Сіпакоў пачаў нарысамі «Акно, расчыненае ў зіму», «Па зялёную маланку», «Там, дзе Сібір», «Даверлівая зямля». У прозе мастак звяртаўся да мінулых часоў і сённяшняга дня, пісаў пра гістарычныя падзеі, набалелыя праблемы штодзённасці, марыў, разважаў, асэнсоўваў і пераасэнсоўваў адвечныя пытанні. Янка Сіпакоў карыстаўся формай вольных назіранняў, якія выліваліся ў нарысы, эсэ, апавяданні. Творчасць рознілася па змесце і па тэматыцы, былі цыклы мініяцюр, гістарычных апавяданняў, зборнікі гумарэсак, фантастычна-прыгодніцкая аповесць "Блуканне па іншасвеце", кнігі прозы «Крыло цішыні» («Кніга вёскі»), «Жанчына сярод мужчын» , «Усе мы з хат», «Спадзяванне на радасць», «Пяць струн», «Сад людзей», «Журба ў стылі рэтра».

Прыродныя і экалагічныя катастрофы гэтаксама знаходзяць сваё адлюстраванее ў творчасці Янкі Сіпакова. Трагедыя землятрусу ў Арменіі раскрыта ў кнізе паэм у прозе "Ахвярны двор", чарнобыльскай катастрофе прысвечана паэма «Одзіум». Янка Сіпакоў успрымае чарнобыльскую бяду як несправядлівую д'ябальскую кару, звяртаецца да Усявышняга з просьбай заступіцца за Беларусь, за яе цярплівых пакутнікаў, стаць літасцівым да іх. Паэта не пакідае надзея на непераможнасць і бясконцасць жыцця: «I ўсё ж падай, семя, на маю зняможаную зямлю! I прарастай. I спялі такую патрэбную нам зараз надзею. Бо, калі ёсць бяда, трэба, каб была і надзея».

Паэзія на гістарычную тэматыку - прыкметная частка творчасці Янкі Сіпакова. Тут не адбываецца так званай "лірызацыі" рэчаіснасці, эмоцыі і хваляванні стрымліваюцца, увага аддаецца сюжэту, падзеям, асобным дэталям, гісторыя падаецца ажыўлёна, аб'ектыўна, шматгранна, параўноваючы розныя часы і паказваючы агульныя заканамернасці. Янка Сіпакоў імкнуўся ахапіць шмат падзей, выказаць сваё меркаванне аб лёсе і жыцці. З гэтай прычыны балады складаюць значную частку гістарычнай паэзіі.

Янку Сіпакова цікавіла гісторыя славянства, якая была трагічнай цягам многіх стагоддзяў. Славяне бараніліся ад чужынцаў, даказвалі свая перавагу над імі, лілася кроў. Янка Сіпакоў лічыў, што ніхто і нішто не пазбавіць славянаў іх культуры, што трэба быць патрыётам, шанаваць родную мову і гісторыю. Гісторыя паўстала ў пералівах слова, у шматлікіх радках, якія не толькі распавядаюць, але і асэнсоўваюць і пераасэнсоўваюць жыццё, гістарычныя падзеі. Усё гэта ўвасобілася ў кнігу "Веча славянскіх балад".

Як прыклад пераасэнсавання гістарычных падзей, мне б хацелася прывесці баладу "Кантрабанда". У ёй распавядаецца, як нехта, невядома хто, пераязджае мяжу. Вартаўнікі аглядаюць парожнюю брычку, пытаюцца пра кантрабанду.

- Дык шо ты вязешь?
- Вы ж бачыце самі - нічога?
- А можа, схаваў што?
- Навошта? Пабойцеся бога...

- А можа, ты кнігі вязешь?
Бо з Прагі тут нейкі Скарына,
Кнігі злаўчыўся вазіць на радзіму,
Якую чамусьці пакінуў.

Вартаўнікі кажуць ехаць, не мазоліць вачэй. Брычка пераязждае мяжу, чытач дазнаецца, што мяжу пераеў Скарына. "Усё-ткі правёз кантрабанду ён з богам!"

Увасабленнем найлепшага з створаннага Янкам Сіпаковым лічыцца кніга "У поўдзень, да вады". Паэт зноў вяртаецца на сваю радзіму - Беларусь і вядзе размову не толькі з сучаснікамі, але і з продкамі і нашчадкамі. Кніга складецца з вершаў, злучаных у адну суцэльную маналагічную споведзь, поўную разнастайных "прадметных" вобразаў, яскравых выяўленчых сродкаў, шматзначных вобразаў-сімвалаў. Янка Сіпакоў тут смела паядноўвае чалавечы і прыродны пачатак, паказвае любоў да прыроды як сапраўдную сакралізацыю яе як усеагульнай першакрыніцы жыцця, прыгажосці, ажыўляе неадушаўлёныя рэчы.

Значны ўклад у развіццё беларускай мовы Янка Сіпакоў зрабіў сваімі перакладамі. Вялікі мастак слова "адкрыў" беларусам кнігі паэзіі «Лісце травы» У. Уітмена, «Турэмны дзённік» Хо Шы Міна, «Санеты бяды» Ф. Прэшарна, «Боскую камедыю» Дантэ Аліг'еры, паасобныя творы А. С. Пушкіна, А. Міцкевіча, Т. Шаўчэнкі, А. Блока, а таксама дзясяткі і дзясяткі твораў, напісаных на розных мовах свету.

Творчасць Янкі Сіпакова вызначаецца стылёвай і жанравай разнастайнасцю, спалучае рэалістыныя і рамантычныя пачаткі, мяккую лірыку і эпічныя замалёўкі. Як ніхто, ён пранікае ў мінулае, сучаснае, будучыню, надае ўсяму канкрэтныя рысы, паказвае свой глыбокі роздум, унутраны палемізм, асэнсоўвае і пераасэнсоўвае ўсё, што было, ёсць і будзе. Так, як пісаў Янка Сіпакоў, не пісаў аніхто.

В рот ебалъ

В рот ебалъ

ну гэты водгук вельмі

ну гэты водгук вельмі выдатны,на мой погляд я забіваю яго гімназія №1 г любані

Наивность, ах, детская наивность.

Все те, кто пишет "забито" или "занято", надеясь тем самым заявить о своих правах на сочинение и предотвратить повторы, все вы наивные и безмозглые глупцы. Этот метод был разработан учителями для того, чтобы мониторировать тенденции списывания сочинений в школах по всей Беларуси. Отписывайтесь и дальше, жалкие создания! Не забывайте только школу указывать, а вообще и имя можете свое написать, и ключи от квартиры, где деньги лежат :3

Забитооооо

Всё неудачники из гимназии г.Дрогичина. Вы в пролёте. Я забила это чудное сочинение. Чаооо! :PPPP Ваша чумовая одноклассница. Ха-ха-ха

юььь

дура тупая

Занято витебск сш №29

Занято витебск сш №29

не ебет

!

МЕДНО ЗАНЯТО!!!!!!!!!

медно это сочинение занято!!!!!!!!!! занял леха лешик!!!!!!!!!!!!

новый двор!!! уже

новый двор!!! уже ЗАНЯТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Волковыск занято гімн №1

Волковыск занято гімн №1

МОГИЛЁВ (9 школа) Занято!!!

занят!

ЗАНЯТО

8-я школа гомеля
11 а класс
сочинение занято!!!!!!!!!!!
сочинение занято!!!!!!!!!!!
сочинение занято!!!!!!!!!!!
сочинение занято!!!!!!!!!!!
сочинение занято!!!!!!!!!!!
сочинение занято!!!!!!!!!!!

МОГИЛЁВ

могилёв сш 9! не брать.забито

Минск 157 занято 11класс

Минск 157 занято 11класс

сш №1 Дятлово

сш №1 Дятлово

школа 145 города минска

школа 145 города минска выпуск 2012 11 Б
занято

г.Глубокое СШ №2 тоже))))

г.Глубокое СШ №2 тоже))))

Гимназия №3 г.Молодечно

Гимназия №3 Г.Молодечно!!!!
занято

СШ №1 г. Каменец ЗАНЯТО

занято.

Сіпакоў

дзякую

Сіпакоў

Thanks! Not very large, but not the worst one.

34 школа.Витебск.11В

34 школа.Витебск.11В

вялікае дзякуй

вялікае дзякуй

Родненькие

Родненькие мои, СШ №7 города Кричева, забито сочинение) ваша одноклассница)

НАш

Спасибо

Спасибо

Спасибо

Спасибо))) Но немного

Спасибо))) Но немного маловато.

спс

спс

полный бред, но, как

полный бред, но, как говориться, на безрыбье и рак рыба, так что огромное СПАСИБО))

Крыху мала, але дзякуй))))

Крыху мала, але дзякуй))))

ygtruj

Большое спасибо за информацию

Большое спасибо за информацию

Большое спасибо за информацию

обидно только то, что есть

обидно только то, что есть ошибки по орфографии,в остальном большое спасибо)

спасибо

очень пригодилось при написании сочинения на одну из тем по произведениям Сипакова. Ещё раз спасибо!!))

большое спасибо=)очень

большое спасибо=)очень помогло в написании сочинения.Жаль только вывода нет,а так в принципе неплохо

огромное спасибо)))))) очень

огромное спасибо)))))) очень помогли)))))))))

Вялікі дзякуй!

Вялікі дзякуй!

спасибо, но ошибок

спасибо, но ошибок куча!!!!!!!

дзякуй!!!!

очень много ошибок, опечаток...
нет вывода, ну спосибо и за это!!!

спосибо

спосибо - ню дЫо, каГ бы исдь АшиПо4Ги

чёт маловато(

чёт маловато(

спс

спс

ОГРОМНОЕ СПАСИБО

ОГРОМНОЕ СПАСИБО